Vedtægter for Vordingborg Sportsrideklub

Par. 1
 
 Klubbens formål er inden for medlemmernes kreds at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har endvidere til formål at have fornødne faciliteter til udøvelse af ridesport til disposition for klubbens medlemmer. 

Klubbens navn: Vordingborg Sportsrideklub

Forkortelse: VOSK
 
Klubbens hjemsted: Vordingborg Kommune
 
 

Par. 2
 
 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 
Par. 3
 
 I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer.
 
 Medlemsskab af klubben er en betingelse for benyttelse af klubbens faciliteter, herunder modtagelse af rideundervisning. Undtaget herfra er ryttere, under deltagelse i klubbens arrangementer.
 
 Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.
 
 Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
 
 Medlemsskabet er gældende fra den dato, skriftlig bekræftelse fra klubben foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt (se dog par. 8).
 
 Udmeldelse er først gældende, når der fra bestyrelsen foreligger en skriftlig bekræftelse herpå.
 
 
 
Par. 4
 
 Årskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages påny mod betaling af nyt indskud og restance iøvrigt.
 På samme måde behandles opkrævede / forfaldne beløb for rideundervisning og ridehuskort mv.
 
 
Par. 5
 

Til bestyrelsen kan kun vælges amatører.
 
 Bestyrelsesmedlemmer oppebærer ikke løn eller honorarer, men er kontingentfrie.
 
 Administrator indhenter børneattest og medlemmet sender selv straffeattest til administrator, begge en gang årligt.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer. Der afgår hvert år halvdelen af medlemmerne – om nødvendigt efter lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.
 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Det tilstræbes at formand og kasserer ikke afgår i samme år.

 I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem, supplerer bestyrelsen sig selv.
 
 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling og valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 5 medlemmer.
 
 
Par. 6
 
 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel stemmeflertal, se dog par.10. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens.
 
 For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
 
 Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
 
 
Par. 7
 
 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af vedtægternes par. 8.
 
 Formanden har iøvrigt prokura.
 
Par. 8
 
 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
 
 Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden den 1. oktober. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indsendte forslag, skriftligt meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 8 dages varsel.
 Stemmeret har medlemmer over 18 år, der har betalt indskud og kontingent, og som har været medlemmer af klubben i mindst 3 måneder.
 
 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 
 I. Valg af dirigent.
 
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 
 4. Behandling af indkomne forslag.
 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 
 7. Eventuelt.
 
 Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog par.9 og par.13.
 Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
 
 Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
 
 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af protokolføreren og den tilstedeværende bestyrelse.
 
 
Par. 9
 
 Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 
 Klubåret går fra 1. juli til 30. juni.
 
 Regnskabsåret afsluttes den 30. juni, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2, på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen valgte revisorer.
 
Par. 10 A
 
 Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.
 For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
 
 Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
 
 Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 
 
Par. 10 B
 
 I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
 
 Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
 Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.
 
 
Par. 10 C
 
 I det af par.10 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (eksklusion).
 
 
Par. 11
 
 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsordenen. I det sidste tilfælde skal der inden 8 dage ske indkaldelse til generalforsamlingen, der afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
 
 
Par. 12 - er ændret til denne formulering i 2023

 

Vordingborg Sportsridehaller CVR. 13 67 64 96 fusioneres med Vordingborg Sportsrideklub CVR. 15 71 52 86 fra den 31.12.2023., og fortsætter under navnet Vordingborg Sportsrideklub med CVR. 15 71 52 86.

Den kontante formue som modtages i forbindelse med fusionen, skal regnskabsmæssigt og formuemæssigt separeres/hensættes på særskilte opgørelser.

Til denne hensættelse skal der hver år tillægges og bindes kroner 20.000 (svarende til Ridehallerne almindelige gennemsnitlige driftsoverskud i de senere år). Dette beløb skal hvert år fremskrives med 5%.

Forbrug af disse hensatte beløb må kun ske efter vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det har været oplyst og begrundet på dagsordenen i indkaldelsen.

De nuværende og fremtidige reklameindtægter for reklameskiltene i ridehallen skal også hensættes på den separate opsparingskonto jf. ovenstående.
 
 
Par. 13
 
 Til klubbens opløsning kræves en generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 3/4 af de mødte medlemmer stemmer for. Det er endvidere en forudsætning, at 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Opløsningen kan på denne generalforsamling vedtages med 3/4 majoritet uanset de mødte medlemmers antal.
 
 Eventuelle overskydende aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter primært i Vordingborg kommune efter Dansk Ride Forbunds bestemmelse.
 
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. september 1988 med senere justeringer af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen og efterfølgende ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 1993, og d. 25. november 1999. Seneste ændring og tilføjelse til § 12 er sket den 15. november 2023.


Vordingborg Sportsrideklub - Lergravvej 14 - 4760 Vordingborg – C VR. Nr. 15715286. 

 

Bestyrelsens underskrifter som dokumentation for rigtigheden findes.

 

DE STØTTER OS